OC podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z określoną w umowie działalnością lub posiadanym mieniem, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo osoba na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia.

 

Czytaj całość…
 
OC w życiu prywatnym

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego lub osób bliskich ubezpieczającemu, za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim czynem niedozwolonym (odpowiedzialność cywilna deliktowa), w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego

.
Czytaj całość…
 
hosting i projekt webfabryka.pl © 2018