OC - komunikacyjne

Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.


Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza   lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 

 1. w przypadku szkód na osobie -5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 2. w  przypadku szkód w mieniu- 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych;

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych chroni posiadacza pojazdu  przed finansowymi  konsekwencjami szkód wyrządzonych tym pojazdem osobom trzecim.

Zakład ubezpieczeń wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego.

ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego ważne jest na terenie Polski,a  od 1 maja 2004r, - czyli od daty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej - na zasadzie wzajemności na obszarze  pozostałych 24 krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, Lichtensteinu, Islandii, Szwajcarii,  Chorwacji  i Andory. 

ZAWARCIE UBEZPIECZENIA OC

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 03.124.1152 z 16 lipca 2003 z późn. zm.)  posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

 

 1. najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych; 
 2.  najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu
 3. przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów wolnobieżnych oraz pojazdów historycznych ;
 4. przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym  wprowadzanym do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
 5. przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep, które nie zostały zarejestrowane;
 6. przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów wolnobieżnych oraz pojazdów historycznych, które nie zostały dopuszczone do ruchu;
 7. przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granica, nie dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. najpóźniej w dniu rozwiązania się dotychczasowej umowy ubezpieczenia zawartej na okres 12 miesięcy w przypadku gdy składka nie została zapłacona w całości.

 

Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się

na okres 12 miesięcy. Okres 12 miesięcy kończy się z upływem dnia poprzedzającego                    początkowy dzień okresu ubezpieczenia. Przepis ten  stosuje się odpowiednio do umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej w tym samym dniu, w którym rozpoczynasię okres ubezpieczenia.

 Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 miesięcy, zwaną dalej „umową ubezpieczenia krótkoterminowego”, można  zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest

 1. zarejestrowany czasowo,
 2. zarejestrowany za granicą,
 3. pojazdem wolnobieżnym lub historycznym

Nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia. Informacja musi zawierać w szczególności:

1) określenie wysokości składki ubezpieczeniowej w przypadku, gdy dojdzie do zawarcia następnej umowy ubezpieczenia w trybie automatycznego wznowienia

2) pouczenie, że wysokość składki, może ulec zmianie, jeżeli po wysłaniu informacji przez zakład ubezpieczeń wyjdą na jaw okoliczności mające wpływ na wysokość składki, oraz wskazanie tych okoliczności;

3) pouczenie o prawie wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz o formie, możliwym sposobie oraz terminie złożenia tego wypowiedzenia

 4) pouczenie o skutkach tego wypowiedzenia oraz o skutkach braku tego wypowiedzenia.

Informacja  powinna być wysłana:

1) w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, jeżeli przy zawarciu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ubezpieczający wyraził zgodę na składanie mu oświadczeń w takiej postaci, lub

2) w formie pisemnej, w sposób umożliwiający niezwłoczne poinformowanie ubezpieczającego.

Informacji nie wysyła się do umów zawieranych w trybie negocjacji z przedsiębiorcą.

Jeżeli okoliczności mające wpływ na ustalenie wysokości składki ubezpieczeniowej wyszły na jaw po wysłaniu informacji, zakład ubezpieczeń może odpowiednio zwiększyć składkę ubezpieczeniową z uwzględnieniem tych okoliczności. W takim przypadku zakład ubezpieczeń wezwie ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej składki.

W razie zawarcia umowy automatycznie wznowionej, zakład ubezpieczeń jest obowiązany potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia w terminie 14 dni od jej zawarcia z określeniem: rodzaju ubezpieczenia, stron ubezpieczenia, przedmiotu umowy ubezpieczenia, oznaczenie serii oraz numeru dokumentu ubezpieczenia, markę i typ oraz numer nadwozia (podwozia) pojazdu mechanicznego, którego umowa ubezpieczenia dotyczy, okres na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta, sumę gwarancyjną ubezpieczenia, wysokość składki ubezpieczeniowej.

 

WYPOWIEDZENIE OC

Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na 1 dzień przed upływem 12 miesięcy, na który umowa OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń, o jej wypowiedzeniu uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy (druk  wypowiedzenia OC).

 

 Zawarcie następnej umowy nie następuje, pomimo braku pisemnego powiadomienia, jeżeli nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy .                 
W takim przypadku odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń kończy się z upływem 12 miesięcy, za które przypadała nie zapłacona w całości składka.   

KONIEC Z PODWÓJNYM UBEZPIECZENIEM

Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w trybie automatycznego wznowienia  umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie.

Umowę automatycznie wznowiona będzie można wypowiedzieć w każdym czasie aż do zakończenia okresu ubezpieczenia w przypadku, gdy posiadacz pojazdu jest w tym samym czasie ubezpieczony „ podwójnie”, tj. w 2 lub więcej zakładach ubezpieczeń ( do tej pory można było wypowiedzieć umowę wyłącznie nie później niż na 1 dzień przed końcem okresu ubezpieczenia).

Umowy ubezpieczenia nie muszą być zawarte na ten sam okres ubezpieczenia, wystarczy, że w tym samym czasie posiadacz pojazdu jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń. Nie można wypowiedzieć dowolnej umowy , lecz tylko umowę automatycznie wznowioną.

 W przypadku wypowiedzenia umowy  wznowionej automatycznie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.

W sytuacji, gdy doszło do zawarcia kilku umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do tego samego pojazdu mechanicznego, z tym samym okresem ubezpieczenia z jednym zakładem ubezpieczeń, wówczas temu zakładowi ubezpieczeń należy się składka ubezpieczeniowa z tytułu jednej umowy ubezpieczenia    

W przypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy ubezpieczenia obowiązkowego przesyłką listową , za chwilę jego złożenia uważa się datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku nadania przesyłki w placówce pocztowej zagranicą, bądź skorzystania z usług operatora innego niż operator publiczny, czyli Poczta Polska- wówczas dniem złożenia wypowiedzenia jest dzień w którym przesyłka dotarła do ubezpieczyciela.

 

ZAKUP  SAMOCHODU ..... I CO DALEJ ?

 

W momencie nabycia pojazdu mechanicznego na nabywcę przechodzą  prawa i obowiązki  zbywcy pojazdu wynikające z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy  pojazdów mechanicznych . Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo  własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. (druk wypowiedzenie OC nabywcy

 

 

W razie niewypowiedzenia przez posiadacza pojazdu, na którego przeszło

lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia przejścia lub przeniesieniaprawa własności pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących posiadaczowi, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdumechanicznego oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. W przypadku gdy posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, złoży wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki (wzór wniosku do pobrania)., zakład ubezpieczeń jest obowiązany do jej dokonania za okres od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu. Posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, jest obowiązany podać do wiadomości zakładu ubezpieczeń wszystkie znane sobie okoliczności, których ujawnienie jest niezbędne do dokonania ponownej kalkulacji składki.

 

W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego

zarejestrowanego, którego posiadacz wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu mechanicznego do ruchu. Jeżeli nastąpiło przeniesienie posiadania pojazdu mechanicznego zarejestrowanego bez przejścia lub przeniesienia prawa własności tego pojazdu, a dotychczasowy posiadacz pojazdu wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, kolejny posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu wejścia w posiadanie tego pojazdu, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu mechanicznego do ruchu.

 

 W razie zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez posiadacza pojazdu mechanicznego niebędącego właścicielem tego pojazdu, prawa i obowiązki tego posiadacza, wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia, przechodzą na właściciela pojazdu mechanicznego z chwilą, gdy posiadacz utracił posiadanie tego pojazdu na rzecz właściciela. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który

została zawarta, chyba że właściciel pojazdu mechanicznego wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. 

 

W razie wypowiedzenia umowy (wypowiedzenie nabywcy) ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych posiadacz pojazdu mechanicznego wypowiadający umowę jest obowiązany do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w dniu rozwiązania się umowy wypowiedzianej.

 

 SPRZEDAŻ  SAMOCHODU........I CO DALEJ ? 

 

Zbywca pojazdu mechanicznego jest obowiązany do przekazania nabywcy  dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Skutki wyrządzenia szkody po dniu zbycia pojazdu mechanicznego nie obciążają zbywcy tego pojazdu.

 

Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu,

jest obowiązany do przekazania powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu.

Dane posiadacza, o których mowa obejmują:

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany

lub

2) nazwę, siedzibę i numer REGON.

 

 Zbywca i nabywca pojazdu mechanicznego ponoszą odpowiedzialność solidarną wobec zakładu  ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej za okres do dnia przeniesienia prawa własności do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o sprzedaży / zakupie pojazdu mechanicznego.


KARY

 

W przypadku posiadaczy  pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia OC posiadaczy  pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia naliczana jest kara, której wysokość uzależniona jest od okresu pozostawania  bez ochrony ubezpieczeniowej.

 

Wysokość opłaty, obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi:

1) w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

a) samochody osobowe – równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

b) samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

c) pozostałe pojazdy – równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

2) w ubezpieczeniu OC rolników – równowartość jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

3) w ubezpieczeniu budynków rolniczych – równowartość jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę – ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

 

ZWROT WYPŁACONEGO ODSZKODOWANIA


Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo do domagania się od sprawcy  szkody  komunikacyjnej zwrotu wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania w przypadku  gdy:

 

 1. wyrządził  szkodę umyślnie lub w stanie po spożyciu  alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów     o przeciwdziałaniu  narkomanii;
 2. wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
 3. nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
 4. zbiegł z miejsca zdarzenia.

 

ROZWIĄZANIE UMOWY

Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się:

- z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą

- z dniem odstąpienia od umowy zawartej na odległość ( konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość, odstąpienie może zostać złożone co do zasady- w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy, odstąpienie /wypowiedzenie umowy musi nastąpić na  piśmie), odstąpienie od umowy zawartej na odległość nie zwalnia z obowiązku zapłaty składki za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

- z  dniem wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu lub niekompletnego pojazdu albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie

- z dniem wypowiedzenia umowy (podwójne ubezpieczenie)

ZWROT SKŁADKI

Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia lub w przypadku odstąpienia od umowy od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub od dnia powzięcia przez zakład ubezpieczeń wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na który została zawarta  z innych przyczyn, niż wypowiedzenie lub odstąpienie.

Wysokość składki do zwrotu oblicza się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej (co do dnia), a nie jak dotychczas- w przeliczeniu na miesiące ochrony. Zwrot składki przysługuje także, gdy miała miejsce szkoda, za która ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie.

 
hosting i projekt webfabryka.pl © 2018