Zielona karta

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna  posiadacza lub kierowcy  pojazdu mechanicznego za szkody  wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w krajach , w których dowodem ubezpieczenia OC jest certyfikat Zielonej Karty.

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna  posiadacza lub kierowcy  pojazdu mechanicznego za szkody  wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w krajach , w których dowodem ubezpieczenia OC jest certyfikat  Zielonej Karty.

Kraje w których obowiązuje Zielona Karta: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina,  Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia,  Serbia i Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina, Rosja. 

 

Posiadacz lub kierowca pojazdu mechanicznego odpowiadają za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem  tego pojazdu, na podstawie prawa obowiązującego w państwie na terytorium  którego nastąpiło zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową.

 

Jeśli poszkodowany i posiadacz  lub kierowca pojazdu pojazdu mechanicznego są obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej i mają w niej miejsce zamieszkania, właściwe jest prawo polskie, o ile prawo miejsca zdarzenia przewiduje taką właściwość lub jeżeli roszczenie zostało zgłoszone w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres nie krótszy niż 15 dni i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 

O ile nie umówiono się inaczej odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia następnego po zapłaceniu składki, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się:

 

  1. z upływem okresu na jaki została zawarta,
  2. z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego,
  3. z dniem wyrejestrowania pojazdu,
  4. z dniem  przejścia prawa własności pojazdu na inną osobę

 

 
hosting i projekt webfabryka.pl © 2018