NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe w związku  z ruchem pojazdu mechanicznego, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

 

NNW


Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznych.

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe w związku  z ruchem pojazdu mechanicznego, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.


Ubezpieczeniem objęte są także następstwa  nieszczęśliwych wypadków  zaistniałe podczas:

 • wsiadania i wysiadania z pojazdu;
 • bezpośrednio przy załadunku i wyładunku pojazdu;
 • zatrzymania i postoju w wyniku decyzji kierowcy lub pasażerów;
 • postoju, naprawy spowodowanej awarią w czasie jazdy.

Ochrona ubezpieczeniowa przysługuje kierowcy i pasażerom pojazdu  mechanicznego, w liczbie określonej w dowodzie rejestracyjnym  pojazdu.

W ramach zawartej umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeniowy odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków skutkujące wypłatą  świadczeń z tytułu:

 1. trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 2. śmieci ubezpieczonego,
 3. nabycia protez i/lub środków pomocniczych,
 4. przeszkolenia zawodowego inwalidów,
 5. transportu zwłok.

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych  w  trakcie trwania umowy  ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez ubezpieczającego. O ile nie umówiono się inaczej odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna sie od dnia następnego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej.  

Wyłączenia z zakresu ubezpieczenia:

 1. kierowanie pojazdem bez ważnych badan technicznych;
 2. kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień;
 3. kierowca zbiegł z miejsca wypadku;
 4. popełnienia lub usiłowanie popełnienia przestępstwa lub samobójstwa
 5. w chwili gdy kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających
 6. brak pasów bezpieczeństwa
 7. przewożenie towarów niebezpiecznych
 
hosting i projekt webfabryka.pl © 2018