Auto casco


Umowa ubezpieczenia zawierana jest z posiadaczami pojazdów mechanicznych - osobami fizycznymi  prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

 

Umowa ubezpieczenia zawierana jest z posiadaczami pojazdów mechanicznych - osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 1. pojazdy  mechaniczne wraz z wyposażeniem  podstawowym podlegające rejestracji w Polsce, stosownie do przepisów  ustawy Prawo o ruch drogowym, takie jak: pojazdy  samochodowe, ciągniki rolnicze i przyczepy;
 2. trolejbusy;
 3. wyposażenie dodatkowe pojazdów.

Ubezpieczeniem AC objęte są szkody w pojeździe powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Generalnie AC zawiera się na pojazdy samochodowe nie starsze niż 10 lat.

ZAWARCIE UMOWY

Umowa  ubezpieczenia zawierana jest w formie pisemnej na podstawie wniosku, po uprzednim sprawdzeniu:               

 1. dowodu rejestracyjnego pojazdu;
 2. cech identyfikacyjnych  pojazdu;
 3. stanu pojazdu;
 4. wyposażenia dodatkowego;
 5. oraz po sporządzeniu dokumentacji fotograficznej.

 


Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu  przez zakład  ubezpieczeń polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, podpisanego przez obie strony umowy.
Ubezpieczenie można opłacić jednorazowo w dwóch lub czterech ratach.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

Składka  ubezpieczeniowa ustalana jest według taryfy aktualnej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia, po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego i uzależniona od:

 1. sumy ubezpieczenia ( wartości przedmiotu ubezpieczenia);
 2. zakresu ubezpieczenia;
 3. okresu ubezpieczenia;
 4. marki pojazdu;
 5. kategorii, rodzaju i przeznaczenia pojazdu;
 6. wieku pojazdu;
 7. wartości wyposażenia dodatkowego;
 8. szkodowego i bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia AC;
 9. okresu posiadania prawa jazdy przez właściciela pojazdu;
 10. wieku ubezpieczającego (właściciela pojazdu);
 11. sposobu zapłaty  składki.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

O ile nie umówiono sie inaczej odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki lub pierwszej raty składki podanej w umowie ubezpieczenia.
Ubezpieczenie można zawrzeć na okres 12 miesięcy lub krótszy tzw. “ubezpieczenie krótkoterminowe”.

Umowa ubezpieczenia Auto Casco może być zawarta w dwóch wariantach:

 • podstawowym w ramach tego zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność, za szkody powstałe wskutek:            

·         zderzenia  z innym pojazdem;

·         uszkodzenia przez osoby  trzecie (dewastacja);

·         powodzi;

·         zatopienia;

·         pioruna;

·         huraganu;

·         osuwania lub zapadania się ziemi;

·         lawiny;

·         zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami  znajdującymi się  na zewnątrz pojazdu;

·         nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu;

 • dodatkowo z kradzieżą.         

                
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ  NIE ODPOWIADA ZA SZKODY

 1. powstałe podczas kierowania  ubezpieczonym pojazdem po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających;
 2. gdy kierujący pojazdem zbiegł z miejsca zdarzenia;
 3. powstałe podczas używania  pojazdu  przez ubezpieczonego lub  upoważnionego kierowcę     jako narzędzia przestępstwa;
 4. powstałe w  innych okolicznościach  niż  podano w zgłoszeniu szkody.

ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się:

 1. z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki była zawarta;
 2. z dniem wypłaty odszkodowania wyczerpującego sumę ubezpieczenia;
 3. z chwilą wypłaty  odszkodowania za szkodę całkowitą  lub polegająca na utracie pojazdu;
 4. z dniem przejścia własności ubezpieczonego pojazdu na nowego właściciela;
 5. z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia;
 6. z upływem okresu jej wypowiedzenia;

 

 
hosting i projekt webfabryka.pl © 2018