Ubezpieczenie mieszkania
ZAWARCIE UMOWY

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy lub krótszy na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez ubezpieczającego.

O ile nie umówiono się inaczej odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak nie dnia następnego po zapłaceniu składki lub pierwszej raty składki podanej w umowie ubezpieczenia.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
                    
Przedmiotem ubezpieczenia może być:
 1. lokal mieszkalny (mieszkanie);
 2. budynek mieszkalny;
 3. mienie ruchome i stałe elementy znajdujące się w lokalu / budynku mieszkalnym lub w budynku gospodarczym;
 4. budynek w budowie;
 5. budynek gospodarczy;
 6. budowla;
 7. nagrobek.

Mienie ruchome: meble, urządzenia domowe, sprzęt audiowizualny, fotograficzny, komputerowy, elektroniczny, instrumenty muzyczne, sprzęt turystyczny i sportowy, wózki dziecięce i inwalidzkie, sprzęt rehabilitacyjny, wartości pieniężne, biżuteria, kosztowności, wyroby z metali szlachetnych i półszlachetnych, anteny satelitarne, radiowe i telewizyjne, gotówka i inne środki płatnicze, zwierzęta domowe psy, koty, ryby w akwariach, oraz inne zwierzęta z wyjątkiem zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych i handlowych, przedmioty osobistego użytku, odzież itp..

Stałe elementy (zamontowane lub wbudowane na stałe) instalacje wodno - kanalizacyjne, grzewcze, elektryczne, gazowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne, piecyki i kuchenki grzewcze, armatura sanitarna,zabudowy wnęk lub pawlaczy  i ścian, obudowy i instalacji, grzejników, stolarkę drzwiową i okienną, tynki wewnętrzne i powłoki malarskie, wykładziny i okładziny ścian i podłóg.


ZAKRES UBEZPIECZENIA                    

Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność ubezpieczeniową za szkody  powstałe w skutek:

 1. zdarzeń losowych tj, pożar, zalanie, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, grad, lawina, przepięcie, eksplozja, obsunięcie się ziemi, trzęsienie ziemi, deszcz nawalny, dym, itp.;
 2. dewastacji;
 3. kradzieży z włamaniem i rozboju.

ROZWIĄZANIE UMOWY

Umowa  ubezpieczenia rozwiązuje się:
 1. z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia;
 2. z dniem wypłaty odszkodowania  wyczerpującego sumę ubezpieczenia;
 
hosting i projekt webfabryka.pl © 2018