Podróże i pobyt za granicą

Koszty leczenia w czasie podróży i pobytu za granicą
                        
Zawarcie umowy

Zawarcie umowy  ubezpieczenia następuje na podstawie pisemnego wniosku na okres 12 miesięcy lub krótszy.

Ubezpieczenie obejmuje:

 1. wyjazdy  indywidualne;
 2. rodzinne i grupowe.

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia i zapłaceniu składki.          

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia Ubezpieczonego, który przebywając za granicą musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, które zdarzyły się w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie można poszerzyć o dodatkowe ryzyka związane z:

 1. wykonywaniem pracy za granica;
 2. amatorskim uprawianiem narciarstwa, snowboardingu, windsurfingu;
 3. uprawianiem sportów ekstremalnych;
 4. działaniami wojennymi lub stanem wojennym.                   

Ubezpieczeniem objęte są udokumentowane koszty i wydatki powstałe w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem:

 1. koszty transportu  chorego karetką z miejsca zachorowania lub nagłego wypadku do najbliższej placówki medycznej;
 2. koszty leczenia stomatologicznego (nie dotyczy to kosztów leczenia profilaktycznego i protetycznego);
 3. koszty zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza koszty pobytu w szpitalu, leczenia i operacji;
 4. koszty powstałe w związku z koniecznością powrotu Ubezpieczonego do kraju, tj. koszty transportu Ubezpieczonego na podstawie pisemnego zalecenia  lekarskiego;
 5. koszty podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej w okresie koniecznym dla załatwienia spraw związanych z powrotem Ubezpieczonego do kraju;
 6. koszty  transportu zwłok Ubezpieczonego do kraju.

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się:

 1. z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia;
 2. po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia.

 

 
hosting i projekt webfabryka.pl © 2018