Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie trwania umowy ubezpieczenia na terenie RP lub poza jej granicami.

Zawarcie umowy

Zawarcie umowy następuje na pisemny wniosek  na okres 12 miesięcy lub krótszy.

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć:

 • indywidualnie
 • grupowo


Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki.

W ramach zawartej umowy zakład ubezpieczeń odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków skutkujące wypłatą świadczeń podstawowych z tytułu:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • śmierci ubezpieczonego,
 • kosztów nabycia protez lub środków pomocniczych,

oraz świadczeń dodatkowych z tytułu:

 • kosztów leczenia,
 • dziennego świadczenia szpitalnego (pobytu w szpitalu),
 • zasiłku dziennego z tytułu niezdolności do pracy/nauki,
 • kosztów rehabilitacji,  

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w zakresie podstawowym lub pełnym.

Zakres podstawowy obejmuje odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków, doznanych podczas:

 • wykonywania określonej w umowie ubezpieczenia pracy bądź pobierania nauki,        
 • w drodze do/z pracy (szkoły),
 • określonej w umowie ubezpieczenia pracy bądź pobierania nauki,

Zakres pełny obejmuje odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków, doznanych podczas:

 • wykonywania określonej w umowie ubezpieczenia pracy bądź pobierania nauki,       
 • w drodze do/z pracy (szkoły),
 • w życiu prywatnym (24h)

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się :

 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia,
 • z dniem wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu 100% uszczerbku na zdrowiu wyczerpującego sumę ubezpieczenia,

 

 
hosting i projekt webfabryka.pl © 2018