OC rolników

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.


Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy.

  • Jeżeli rolnik nie później niż na jeden dzień  przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa OC rolników została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jego wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.
  • Zawarcie następnej umowy nie następuje pomimo braku powiadomienia, jeżeli nie została opłacona określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy.

 

Jeżeli po zawarciu przez rolnika umowy ubezpieczenia OC rolników posiadanie gospodarstwa rolnego przeszło na inną osobę, prawa i obowiązki rolnika wynikające z umowy ubezpieczenia OC rolników przechodzą na tę osobę.

 

Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem 12 miesięcy, na które została zawarta, chyba że osoba obejmująca gospodarstwo rolne w posiadanie wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie.

 

W przypadku wypowiedzenia umowy rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie.

 

Jeżeli rolnik nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC rolników została zawarta , nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu , uważa się, że została  zawarta następna umowa na kolejne 12  miesięcy.

 

Zawarcie kolejnej umowy nie następuje pomimo braku powiadomienia, jeżeli nie została opłacona określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy. 

 

W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC rolników w terminie 30 dni od daty objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego, rolnik wypowiadający umowę jest obowiązany do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC rolników najpóźniej w ostatnim dniu przed rozwiązaniem się umowy wypowiedzianej.

 

Powyższe rozwiązanie nie ma zastosowania w przypadku oddania przez rolnika w posiadanie części gospodarstwa rolnego stanowiącej odrębne gospodarstwo rolne. W takim przypadku osoba obejmująca w posiadanie tę część gospodarstwa rolnego jest obowiązana do zawarcia nowej umowy OC rolników w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.

 

Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o zmianie w posiadaniu gospodarstwa rolnego spoczywa na rolniku dotychczas posiadającego gospodarstwo rolne.

 

Rolnik dotychczas posiadający gospodarstwo rolne i jego następca obejmujący gospodarstwo rolne w posiadanie ponoszą odpowiedzialność solidarną wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej, należnej zakładowi ubezpieczeń, za czas do końca miesiąca, w którym zawiadomiono zakład ubezpieczeń o zmianie w stanie posiadania gospodarstwa rolnego.


Rozwiązanie umowy

Umowa OC rolników ulega rozwiązaniu:

  • z upływem 12 miesięcy, na które została zawarta;
  • z chwilą kiedy użytki i grunty rolne tracą charakter gospodarstwa rolnego;
  • w przypadku przejścia posiadania gospodarstwa rolnego na inną osobę;
  • z dniem zmiany stanu prawnego lub faktycznego powodującego niepodleganie opodatkowaniu podatkiem rolnym albo podatkiem dochodowym od osób fizycznych z  tytułu prowadzenia produkcji rolnej stanowiącej dział specjalny.

 

 
hosting i projekt webfabryka.pl © 2018