Ubezpieczenie budynków rolniczych

Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy.

  • Jeżeli rolnik posiadający budynki rolnicze nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia budynków rolniczych, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jego wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.
  • Zawarcie następnej umowy nie następuje pomimo braku powiadomienia, jeżeli nie została opłacona określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy.

Jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia budynków rolniczych posiadanie gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą te budynki, przeszło na inną osobę, prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia  budynków rolniczych przechodzą na tę osobę.

 

Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem 12 miesięcy, na które została zawarta, chyba że osoba obejmująca gospodarstwo rolne w posiadanie wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie.

 

Jeżeli rolnik posiadający budynki rolnicze nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia budynków rolniczych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu , uważa się, że została  zawarta następna umowa na kolejne 12  miesięcy.

 

Zawarcie  następnej umowy nie następuje, pomimo braku powiadomienia jeżeli nie została opłacona określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy.

 

W przypadku wypowiedzenia umowy rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie.

 

W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych w terminie 30 dni od daty objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego, posiadacz budynków rolniczych wypowiadający umowę jest obowiązany do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia budynków rolniczych najpóźniej w ostatnim dniu przed rozwiązaniem się umowy wypowiedzianej.

 

Obejmujący w posiadanie gospodarstwo rolne, w którym budynki rolnicze nie są ubezpieczone, jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych najpóźniej w dniu objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie.

 

Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o zmianie w posiadaniu gospodarstwa rolnego spoczywa na rolniku dotychczas posiadającego gospodarstwo rolne.

 

Dotychczasowy posiadacz gospodarstwa rolnego i obejmujący gospodarstwo rolne w posiadanie ponoszą odpowiedzialność solidarną wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej, należnej zakładowi ubezpieczeń, za czas do końca miesiąca, w którym zawiadomiono zakład ubezpieczeń o zmianie w stanie posiadania gospodarstwa rolnego.Rozwiązanie umowy

Umowa ubezpieczenia budynków rolniczych ulega rozwiązaniu:

  • z upływem 12 miesięcy, na które  została zawarta;
  • z chwilą kiedy użytki i grunty rolne, na których jest położony budynek rolniczy, tracą charakter gospodarstwa rolnego;
  • w przypadku przejścia posiadania gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą budynki rolnicze na inną osobę.

 

 
hosting i projekt webfabryka.pl © 2018