OC w życiu prywatnym

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego lub osób bliskich ubezpieczającemu, za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim czynem niedozwolonym (odpowiedzialność cywilna deliktowa), w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, do których zalicza się między innymi:

  • opiekę nad dziećmi;
  • posiadanie zwierząt domowych;
  • eksploatację urządzeń gospodarstwa domowego, rowerów, wózków inwalidzkich;
  • amatorskie uprawianie sportu;
  • używanie sprzętu pływającego dla własnego użytku (łodzi wiosłowych, kajaków wodnych, rowerów wodnych, desek surfingowych z żaglem i bez żagla, pontonów);
  • posiadanie i używanie broni palnej (pod warunkiem posiadania stosownego pozwolenia na broń, wydanego przez właściwy organ administracji państwowej);
  • przez pszczoły z pasieki do 5 uli, znajdującej się na terenie danej nieruchomości;
  • przez pomoc domową w związku z wykonywaniem przez nią czynności pomocniczych w gospodarstwie domowym i na terenie nieruchomości na której zamieszkuje ubezpieczający, jak również czynności zleconych przez Ubezpieczającego lub osoby mu bliskie objęte ubezpieczeniem, poza tym obszarem.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia obejmuje również odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym osób bliskich ubezpieczającemu tj. jego współmałżonka, konkubenta, małoletnich dzieci (dzieci przysposobionych, dzieci przyjętych na wychowanie) pod warunkiem, że zamieszkują z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

 
hosting i projekt webfabryka.pl © 2018