OC podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z określoną w umowie działalnością lub posiadanym mieniem, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo osoba na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia.

 

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem przewidzianego w umowie wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, chociażby poszkodowany zgłosił roszczenie po zakończeniu okresu ubezpieczenia, jednakże przed upływem terminu przedawnienia roszczeń - zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.


W zależności od wybranego zakresu zakład ubezpieczeń  udziela ochrony ubezpieczeniowej:

 • za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa);
 • za  szkody  osobowe, rzeczowe i finansowe wyrządzone w następstwie niewykonania lub nienależnego wykonania zobowiązań (odpowiedzialność kontraktowa).

Wysokość sumy gwarancyjnej określa ubezpieczający w porozumieniu z zakładem ubezpieczeniowym.
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy lub krótszy ( ubezpieczenie krótkoterminowe).

Zakłady ubezpieczeniowe  posiadają w swojej ofercie  ubezpieczenie odpowiedzialności  cywilnej obowiązkowe i dobrowolne skierowane do:

 • OC adwokatów;
 • OC notariuszy;
 • OC radców prawnych;
 • OC doradców podatkowych;
 • OC zarządcy nieruchomości;
 • OC pośrednika w obrocie nieruchomościami;
 • OC podmiotów uprawnionych do prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • OC organizatora imprez masowych;
 • OC podmiotu przyjmującego zamówienia na świadczenia medyczne.

Odpowiedzialność Cywilna dla podmiotów np.:

 • prowadzącego parking strzeżony;
 • pełniącego funkcję zarządcy drogi publicznej.

 

 
hosting i projekt webfabryka.pl © 2018