Ubezpieczenia szkolne
Ubezpieczenie szkolne Oświata - kupisz je u nas!
Oferta ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, studentów oraz personelu w placówkach oświatowo-wychowawczych zawieranych w formie indywidualnej na rok szkolny 2013/2014r.

 

Gothaer T.U S.A Oświata - odpowiada za szkody wynikłe w następstwie nieszczęśliwego wypadku polegającego na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność za wypadki, które mogą wydarzyć się podczas:
 • nauki
 • w drodze do szkoły i ze szkoły do domu
 • w życiu prywatnym (24 godz. na dobę)
 • w kraju i za granicą (świadczenia wypłacane są w złotych)

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres roczny i obejmuje ona rok szkolny łącznie z okresem ferii i wakacji.

Składki za ubezpieczenie:
 • suma ubezpieczenia 8.000 zł        składka 28 zł
 • suma ubezpieczenia 10.000 zł      składka 32 zł
 • suma ubezpieczenia 12.000 zł      składka 36 zł
 • suma ubezpieczenia 15.000 zł      składka 42 zł
 • suma ubezpieczenia  20.000 zł     składka 54 zł
 • suma ubezpieczenia  25.000 zł     składka 63 zł
 • suma ubezpieczenia  30.000 zł     składka 75 zł
Ubezpieczenie obejmuje również świadczenie szpitalne, świadczenie z tytułu śmierci opiekuna lub rodzica, świadczenie z tytułu poważnego zachorowania lub operacji, pokrycie kosztów pogrzebu oraz zadośćuczynienie za ból doznany wskutek wypadku.

W przypadku więcej niż jednego dziecka przystępującego do ubezpieczenia, pełną składkę ubezpieczeniową płaci pierwsze dziecko każde następne dziecko płaci połowę składki.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty ubezpieczeniowej.
 
hosting i projekt webfabryka.pl © 2018