Ochrona Prawna


Ubezpieczenie Ochrona Prawna chroni Twoje interesy prawne związane z posiadaniem i użytkowaniem ubezpieczonego pojazdu. Nie musisz sie martwić z ewentualnymi komplikacjami przy dochodzeniu roszczeń z tytułu odszkodowania.

 

Ochrona Prawna

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona interesów prawnych Ubezpieczonego, będącego właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu osobowego lub ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zarejestrowanego na terenie Polski.

Umowa ubezpieczenia obejmuje:

·         refundację kosztów ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego;

·         dostęp do informacji prawnej;

·         infolinie prawną

Zakres Ochrony interesów prawnych:

Zdarzeniami, w związku z którymi świadczona jest ochrona interesów prawnych, są:

·         wystąpienie sporu z Ubezpieczycielem, w zakresie ustalenia odpowiedzialności i wysokości odszkodowania z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych sprawcy szkody,

·         obrona Ubezpieczonego w sprawach karnych o przestępstwa lub wykroczenia popełnione w związku z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu,

·         dochodzenie przez Ubezpieczonego odszkodowań lub kar umownych z tytułu nienależnego wykonania zobowiązań w stosunku do przedsiębiorcy, który podjął się naprawy pojazdu Ubezpieczonego.

Zakres informacji prawnych:

W ramach informacji prawnej Ubezpieczony otrzymuje dostęp do ogólnych, podstawowych kwestii prawnych dotyczących  życia prywatnego i zawodowego zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie:

·         Kodeksu pracy,

·         Prawa konsumenckiego,

·         Kodeksu cywilnego,

·         Kodeksu postępowania cywilnego,

·         Kodeksu spółek handlowych

Zakres działania Ochrony Prawnej:

W ramach Infolinii Prawnej Ubezpieczony otrzymuje dostęp do :

·         Wzorów umów nazwanych, uregulowanych w Kodeksie cywilnym, tj.: umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa najmu, umowa sprzedaży, umowa dzierżawy, umowa pożyczki, umowa darowizny, oraz w Kodeksie pracy (umowa o pracę),

·         Informacji teleadresowych dotyczących sadów, prokuratur, kancelarii adwokackich, radców prawnych, notarialnych na terenie Polski,

·         Powszechnie obowiązujących w Polsce aktów prawnych-ustaw i rozporządzeń

 

Umowa ubezpieczenia obejmuję zdarzenia mające miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

Zawarcie umowy:

Umowa zawierana jest w tym samym dniu i na taki sam okres ubezpieczenia na jaki została zawarta  z zakładem ubezpieczeń:

- umowa oc odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody  powstałe w związku z ruchem pojazdu

lub

umowa autocasco pojazdów mechanicznych od utraty , zniszczenia lub uszkodzenia.

Rozwiązanie umowy:

Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:

·         z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, wskazanego w dokumencie ubezpieczenia,

·         z dniem wypłaty odszkodowania wyczerpującego sumę ubezpieczenia,

·         z chwila wypłaty odszkodowania za szkodę całkowita lub polegającą na utracie pojazdu,

·         z dniem zbycia lub wyrejestrowania pojazdu,

·         z dniem odstąpienia od umowy,

·         z dniem wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.

 

 
hosting i projekt webfabryka.pl © 2018