Ubezpieczenie Szyb samochodowych

Ubezpieczenie szyb samochodowych to gwarancja bezpieczeństwa Twojego i osób podróżujących danym pojazdem. Produkt ten pozwala uniknąć kosztów związanych z organizacją, naprawą bądź wymianą zniszczonej szyby samochodowej.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest zorganizowanie oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany  uszkodzonej szyby (przednia, boczne lub tylna) w ubezpieczonym pojeździe wskutek następujących zdarzeń:

 

*nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami i przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem;

 

*działania osób trzecich;

 

*powodzi, zatopienia, pożaru , wybuchu, gradu, deszczu nawalnego;

 

*bezpośredniego działania pioruna, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania  i zapadania się ziemi;

 

*nagłego działania czynnika chemicznego lub termicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu;

 

*użycia pojazdu w związku z koniecznością przewożenia osób wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej.

 

Umowa ubezpieczenia obejmuję zdarzenia mające miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 

Zawarcie umowy:

 

Umowa zawierana jest w tym samym dniu i na taki sam okres ubezpieczenia na jaki została zawarta z zakładem ubezpieczeń:

 

- umowa oc odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody  powstałe w związku z ruchem pojazdu

 

lub

 

umowa autocasco pojazdów mechanicznych od utraty , zniszczenia lub uszkodzenia.

 

Rozwiązanie umowy:

 

Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się:

 

- z upływem okresu na który została zawarta;

 

- z chwilą wyrejestrowania pojazdu;

 

- z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia;

 

- z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia autocasco lub umowy oc odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody  powstałe w związku z ruchem pojazdu ;

 

- z dniem wyczerpania się sumy ubezpieczenia określonej w polisie;

 

- w razie całkowitej utraty pojazdu lub jego zniszczenia.

 
hosting i projekt webfabryka.pl © 2018