Ubezpieczenie Wspólnoty Mieszkaniowej

Wspólnoty Mieszkaniowe coraz częściej dbaja poprzez ubezpieczenie wspólnego mienia przed zdarzeniami losowymi.I.                   Przedmiot Ubezpieczenia

  • Budynki i budowle będące  własnością Wspólnoty  Mieszkaniowej bądź Spółdzielni .

  •   maszyny, urządzenia, wyposażenie,
  • środki obrotowe,
  • nakłady inwestycyjne,
  • gotówka,
  • mienie osób trzecich,
  • mienie pracownicze

 

II.                Zakres ubezpieczenia

 

1. ubezpieczenie mienia  od ognia i innych zdarzeń losowych

 - pożar,

 - uderzenie pioruna

 - wybuch

 - upadek statku powietrznego

 - awaria urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej

 - deszcz nawalny

 - huragan

 - grad

 - dym i sadza

 - huk ponaddźwiękowy

 - napór śniegu

 - trzęsienie ziemi

 - zalanie

 - katastrofa budowlana.

 

 2.ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

 

3.ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych oraz danych, programów i nośników danych

 

4.ubezpieczenie kosztów stałych działalności

 

5.ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

 

Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkową Ubezpieczenie można rozszerzyć  o klauzule:

 

 *klauzula przepięć

 *klauzula reprezentantów

 *klauzula terroryzmu

 *klauzula automatycznego pokrycia

 *klauzula leeway

*klauzula płatności

 *klauzula nowych lokalizacji

 *klauzula wandalizmu

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

 

Przedmiotem ubezpieczenie jest odpowiedzialność cywilna za szkodę osobową lub rzeczową wyrządzoną przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nieumyślnie Poszkodowanemu czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa),pozostającym w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz posiadaniem mienia.

 

 Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkową Ubezpieczenie można rozszerzyć  o klauzule:

 

*klauzula 1/OC- ubezpieczenie zalań i przepięć opcja I

 * klauzula 2/OC- ubezpieczenie zalań i przepięć opcja II

 *klauzula 3/OC- ubezpieczenie OC najemcy nieruchomości

 *klauzula  4/OC- ubezpieczenie OC najemcy ruchomości

 *klauzula 5/OC- ubezpieczenie pracodawcy za wypadki przy pracy (OC pracodawcy)

 *klauzula 6/OC- ubezpieczenie OC podwykonawców

 *klauzula 7/OC- ubezpieczenie OC kontraktowej III .     

 

 

III .      Rozwiązanie umowy

*koniec  okresu ubezpieczenia

*wyczerpanie sumy ubezpieczenia wskutek wypłacenia odszkodowania

 

 

 

 

 
hosting i projekt webfabryka.pl © 2018