Regulamin świadczenia usług

Regulamin strony internetowej www.ubezpieczenia.przemysl.pl

 

§ 1
DEFINICJE

1. Strona internetowa www.ubezpieczenia.przemysl.pl jest przeznaczona do zapoznawania się z działalnością prowadzoną przez Monikę Hano (Usługodawcę) oraz zapoznawania się z ofertami ubezpieczycieli, dotyczącymi ubezpieczeń, które administrator oferuje jako multiagencja ubezpieczeniowa.

2. Pojęciom użytym w niniejszym regulaminie należy nadać następujące znaczenie:

 1. Regulamin - niniejszy dokument,
 2. Usługodawca - przedsiębiorca, który świadczy usługi drogą elektroniczną za pomocą Aplikacji, którego dane podane są w § 2 Regulaminu,
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta ze strony internetowej Usługodawcy,
 4. Konsument - osoba fizyczna korzystająca ze strony w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Strona - administrowana przez Monikę Hano zorganizowana platforma informatyczna, dostępna pod adresem www.ubezpieczenia.przemysl.pl umożliwiająca Użytkownikom zapoznanie się z działalnością i ofertą Usługodawcy oraz kontakt z nim,
 6. Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonywanie usług za pośrednictwem Strony, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

3. Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219 z dnia 2017.06.24) Usługodawca ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia Usług za pośrednictwem Strony, jak również zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, wydrukowanie i odtworzenie w niezmienionej postaci.

6. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Strony. Korzystając ze Strony Użytkownik akceptuje jego warunki.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U.2018.1025 z dnia 2018.05.29), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j Dz.U.2017.1219. z dnia 2017.06.24), Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2017.683 z dnia 2017.03.30), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r.), Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.2018.1191 z dnia 2018.06.21) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2210).

 

§ 2
Dane usługodawcy

Usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszego Regulaminu jest Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe "Kontakt" Monika Hano z siedzibą w Przemyślu (37-700), przy ul. Ratuszowej 16, NIP 7951171058, REGON 651417894.

Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą m.in. wysyłając wiadomość na następujący adres elektroniczny: kontakt@ubezpieczenia.przemysl.pl lub dzwoniąc pod następujący nr telefonu: 16 678-68-64, 16 678-86-20

 

§ 3
Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Rozpoczęcie korzystania ze Strony, w tym w szczególności przeglądanie jej zawartości oraz korzystanie z funkcjonalności umożliwiających kontakt z Usługodawcą, jest równoznaczne z rozpoczęciem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

2. Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne. Zawarcie umowy ubezpieczenia po skorzystaniu z linku przekierowującego na stronę internetową Towarzystwa Ubezpieczeniowego jest odpłatne.

3. Świadczenie usług drogą elektroniczną trwa przez okres korzystania przez Użytkownika ze Strony. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie ze Strony. Korzystanie ze Strony oraz kontakt z Usługodawcą za pomocą formularzy kontaktowych lub podanych na stronie numerów telefonów nie wiążą się z zaciągnięciem jakiegokolwiek zobowiązania przez Użytkownika i nie nakładają na niego jakichkolwiek obowiązków innych niż te wynikającego z niniejszego regulaminu i przepisów prawa.

4. W przypadku gdy Użytkownik zawrze umowę ubezpieczenia po skorzystaniu z linku na Stronie, zostaje on związany umową ubezpieczenia pomiędzy nim a Towarzystwem Ubezpieczeniowym. W takim przypadku uznaje się, że umowa została zawarta za pośrednictwem Usługodawcy jako multiagenta ubezpieczeniowego. Usługodawca może otrzymać z tego tytułu prowizję od Towarzystwa Ubezpieczeniowego na zasadach ustalonych pomiędzy Usługodawcą a Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

5. Prezentowanie w ramach strony dane, zdjęcia, opisy i komunikaty mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba że szczegółowe informacje zawarte w treści Strony wskazują inaczej.

6. Strona ma na celu:

 • informowanie o działalności prowadzonej przez Usługodawcę,
 • marketing i promocję usług Usługodawcy,
 • umożliwienie kontaktu Użytkownika z Usługodawcą,
 • przekierowanie Użytkownika na stronę internetową Towarzystwa Ubezpieczeniowego i zawarcie na tej stronie umowy ubezpieczenia, w takim przypadku do skorzystania z oferty ubezpieczenia Użytkownik może zostać poproszony o kod identyfikujący Usługodawcę w ramach strony internetowej Towarzystwa, przy czym kod ten zostanie mu przekazany przed przejściem na stronę Towarzystwa,

7. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika Strony.

8. W przypadku gdy Użytkownik skorzysta z linku przekierowującego ze Strony na stronę internetową Towarzystwa Ubezpieczeniowego i zawrze lub zamierza zawrzeć umowę z Towarzystwem, mogą mu przysługiwać dodatkowe uprawnienia, takie jak prawo do odstąpienia od zawartej umowy lub otrzymania dodatkowych informacji dotyczących świadczenia.

9. Treści zamieszczone na Stronie, w szczególności opisy, zdjęcia, wizualizacje, układ graficzny oraz kod strony, są chronione prawami autorskimi. Usługodawca posiada prawo do wykorzystywania wskazanych treści na swojej Stronie jako podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do wskazanych utworów lub licencjobiorca takich praw majątkowych, zgodnie z umowami zawartymi z twórcami lub innymi uprawnionymi podmiotami. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich przysługujących Usługodawcy, w szczególności do niewykorzystywania elementów chronionych prawem autorskim w celu innym niż korzystanie ze Strony zgodnie z niniejszym regulaminem. W szczególności zabrania się kopiowania, powielania lub modyfikowania treści zawartych na stronie w sposób sprzeczny z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10. W niektórych sytuacjach Użytkownik, zawierając umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Usługodawcy, może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych również w innych celach związanych z działalnością Usługodawcy, w szczególności takich jak informowanie za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (SMS, rozmowa telefoniczna) o kończącym się okresie ubezpieczenia. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie znajdują się w Polityce prywatności.

 

§ 4
Charakter działalności Usługodawcy

1. Usługodawca prowadzi działalność jako multiagencja ubezpieczeniowa, co oznacza, że współpracuje z wieloma Towarzystwami Ubezpieczeniowymi i umożliwia osobom zawieranie umów ubezpieczenia z tymi Towarzystwami za pośrednictwem multiagencji. Usługodawca działa w tym zakresie w imieniu Towarzystw Ubezpieczeniowych, zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Towarzystwami a Usługodawcą oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe na rzecz multiagenta.

2. Usługodawca wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych pod numerem. 11111849/A Użytkownik może zweryfikować wpis multiagenta do rejestru agentów za pomocą strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego https://au.knf.gov.pl/Au_online/.

3. Z tytułu wykonywania swoich usług multiagent otrzymuje wynagrodzenie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, stanowiące prowizję od zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Towarzystwem Ubezpieczeniowym umowy ubezpieczenia.

4. Usługodawca zobowiązany jest do działania w sposób zapewniających zachowanie tajemnicy związanej z informacjami uzyskanymi w toku świadczenia swoich usług.

5. Usługodawca zobowiązany jest do podjęcia szeregu czynności przed zawarciem umowy ubezpieczenia za jego pośrednictwem. Dotyczy to w szczególności badania potrzeb i wymagań klienta w odniesieniu do konieczności lub zasadności zawarcia danej umowy ubezpieczenia oraz poinformowania klienta w zrozumiałej formie informacji o produkcie ubezpieczeniowym, z uwzględnieniem złożoności produktu oraz rodzaju klienta.

 

§ 5
Odpowiedzialność

1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działanie lub zaniechanie niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym również za treści, które zostały przez niego przesłane za pośrednictwem Strony, zarówno wobec Usługodawcy jak i innych Użytkowników.

3. Użytkownik w ramach korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zobowiązuje się w szczególności do:

 1. Przestrzegania praw autorskich przysługujących Usługodawcy,
 2. Powstrzymywania się od zamieszczania treści bezprawnych w ramach Strony oraz przesyłania treści bezprawnych za pomocą Strony, w szczególności naruszających prawnie chronione interesy Usługodawcy, pracowników i współpracowników Usługodawcy oraz innych Użytkowników, w tym sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wulgarnych lub obraźliwych, a także sprzecznych z Regulaminem lub naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
 3. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników,
 4. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań stanowiących nieuprawnioną ingerencję w Stronę, w tym takich które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Strony.

4. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika za świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanych w niniejszym Regulaminie.

5. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby informacje podane na Stronie były aktualne i zgodnie z prawdą. Usługodawca nie gwarantuje jednak ich pełnej zgodności ze stanem faktycznym i zastrzega sobie możliwość nieograniczonej aktualizacji wskazanych informacji, lub zmiany ich w innym zakresie. Dane zaprezentowane w ramach Strony mają charakter poglądowy. W przypadku skorzystania z możliwości zakupu ubezpieczenia za pomocą linku prowadzącego do strony internetowej Towarzystwa Ubezpieczeniowego, umowa może zostać zawarta na warunkach zaprezentowanych w ramach strony Towarzystwa Ubezpieczeniowego

6. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby Strona umożliwiała świadczenie usług wysokiej jakości. Usługodawca nie odpowiada jednak za ewentualne skutki niedziałania lub nieprawidłowego działania Strony, które wynikają z działania siły wyższej, w szczególności obejmującej powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, sztormy, śnieżyce, ulewy, oraz inne katastrofy naturalne, działania wojenne, rozruchy lub zamieszki.

7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia funkcjonalności lub wyłączenia Strony w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub naprawczych.

 

§ 6
Wymogi techniczne

1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony, Użytkownik powinien dysponować sprzętem i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

 • w odniesieniu do urządzeń mobilnych - system operacyjny Android w wersji 4.3 lub wyższej lub iOS w wersji 10.2 lub wyższej oraz dostępem do sieci Internet,
 • w odniesieniu do komputera osobistego - komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersjach 11 i wyższych lub Opera w wersjach 50 i wyższych lub Firefox w wersjach 60 i wyższych lub Google Chrome w wersji 65 i wyższych lub Safari 100 lub wyższy lub Microsoft Edge w wersji 40 lub wyższej, akceptująca pliki Cookies.

2. W ramach Strony Usługodawca stosuje pliki cookies lub inne, podobnie działające algorytmy, które umożliwiają prawidłowe wyświetlanie strony, zapamiętanie ustawień użytkownika, zebranie informacji o wykorzystywanym przez niego urządzeniu, prowadzenie statystyk i prowadzenie działań marketingowych. Szczegóły dotyczące stosowania plików cookies są opisane w Polityce prywatności dostępnej na Stronie.

 

§ 7
Zagrożenia

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego Użytkownika przez niepożądane oprogramowanie, takie jak wirusy, rootkity, programy szpiegujące, ransomware, spyware. W celu zmniejszenia ryzyka związanego z możliwością zainfekowania komputera Użytkownika rekomendowane jest:

 1. Zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na urządzeniu z którego korzysta Użytkownik,
 2. Aktualizowanie systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika,
 3. Nie udostępnianie swojego urządzenia osobom trzecim.

 

§ 8
Ochrona danych osobowych

W związku z korzystaniem ze Strony, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników. Kwestia ochrony danych osobowych Użytkowników zawarta jest w Polityce prywatności, która jest dostępna na stronie.

W przypadku gdy Użytkownik zawiera umowę ubezpieczenia za pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa Ubezpieczeniowego, może zostać zobowiązany do podania szeregu danych osobowych. Dane te nie są przetwarzane w ramach Strony administrowanej przez Usługodawcę, część z nich może zostać jednak przekazana Usługodawcy jako multiagencji ubezpieczeniowej, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.

 

§ 9
Postępowanie reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Strony

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

2. Reklamacje należy składać:

 1. Pisemnie, na adres: ul. Ratuszowa 16, 37-700 Przemyśl
 2. Drogą elektroniczną, na adres: kontakt@ubezpieczenia.przemysl.pl

3. W celu umożliwienia Usługodawcy skutecznego rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik powinien wskazać w jej treści:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Adres e-mail lub adres do korespondencji,
 3. Opis zgłaszanych zastrzeżeń,
 4. Zakres żądania Użytkownika mobilnego w związku ze złożoną reklamacją.

4. Usługodawca przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, może zwrócić się do Użytkownika o jej uzupełnienie, jeżeli podane przez Użytkownika mobilnego informacje, o których mowa w ust. 3 wymagają uzupełnienia w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.

5. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację lub zgłoszoną informację o nieprawidłowościach i udzielić odpowiedzi Użytkownikowi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

6. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona Użytkownikowi drogą elektroniczną na adres poczty e-mail lub w formie pisemnej, na adres podany w reklamacji.

 

§ 10
Polubowne rozstrzyganie sporów

1. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie. Szczegółowe informacje odnoszące się do trybu i sposobu rozstrzygania sporów w formie, o której mowa w zdaniu poprzednim znajdują się na stronie www.ihrzeszow.ires.pl oraz www.uokik.gov.pl.

2. W celu skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje także możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage W przypadku chęci skorzystania z platformy ODR, Użytkownik będący konsumentem podczas składania skargi za jej pośrednictwem powinien podać następujący adres e-mail Usługodawcy: kontakt@ubezpieczenia.przemysl.pl

 

§ 11
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin Strony wszedł w życie z dniem 30 czerwca 2019 r.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

3. W przypadku zmiany Regulaminu, opublikowanie nowej treści regulaminu odbywać się będzie poprzez umieszczenie na Stronie.

 

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla stosunków prawnych powstałych w związku z korzystaniem ze Strony jest prawo polskie.

2. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.

  PLIKI DO POBRANIA
 • icopobierz | Regulamin strony internetowej: www.ubezpieczenia.przemysl.pl
Do góry
Copyright © 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone | CMS by Quick.Cms
 • Dzisiaj: 25
 • Wszystkich: 12023