Ubezpieczenia domu / mieszkania

Twój dom, Twoje mieszkanie, to miejsce w którym żyjesz, do którego wracasz i w którym czujesz się bezpiecznie. Niekiedy pracujesz na niego przez całe życie i jest to Twój największy dobytek. Tym bardziej powinieneś go chronić.
Towarzystwa Ubezpieczeniowe mają w swojej ofercie ubezpieczenia nieruchomości. Wykupienie takiej polisy pozwala na zachowanie spokoju w sytuacji gdy wydarzy się coś złego. Pieniądze, które otrzymasz od ubezpieczyciela pozwolą Ci na naprawę szkody.

Ubezpieczenie domu, mieszkania jest ubezpieczeniem dobrowolnym należącym do grupy ubezpieczeń majątkowych.

Zakres takiego ubezpieczenia jest bardzo szeroki i sam możesz wybrać taki, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom.

Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 • ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju,
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
 • assistance domowy (pomoc hydraulika, ślusarza, wizyta lekarska).

Dodatkowo ubezpieczenie domu/ mieszkania możesz rozszerzyć o:

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie pobytu w szpitalu,
 • koszty poszukiwania przyczyny szkody,
 • ubezpieczenie zwierząt, roślin, nagrobków

Bardzo ważne jest wykupienie przy tym ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym. Stanowi ona zabezpieczenie Ciebie przed roszczeniami osób trzecich przypadku, gdy dojdzie do szkody z Twojej winy. Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokryje koszty naprawy szkody gdy:

 • zalałeś mieszkanie sąsiada,
 • Twoje dziecko wybiło sąsiadowi szybę w oknie
 • podczas jazdy rowerem uszkodziłeś samochód
 • zarysowałeś samochód na parkingu sklepowym, gdy pchałeś wózek z zakupami
 • szkodę wyrządził Twój pies

To jaki będzie koszt polisy ubezpieczeniowej zależy od tego jaki zakres ubezpieczenia wybierzesz, na jakie sumy ubezpieczysz swoje mienie, czy konstrukcja domu jest palna czy nie, gdzie jest on położony i jakie jest jego przeznaczenie.

Ubezpieczenie domu w budowie

Działka kupiona, projekt wybrany, decyzja podjęta - budujesz dom. Dopełnieniem tej decyzji powinna być wykupiona polisa ubezpieczeniowa. Towarzystwa Ubezpieczeniowe posiadają w swojej ofercie ubezpieczenie domu w budowie. Ubezpieczenie to przeznaczone jest dla osób, które nie tylko budują dom, ale także prowadzą inwestycje budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie czy remoncie domu.
W zależności od oferty Towarzystw Ubezpieczeniowych przedmiotem ubezpieczenia mogą być także budynki gospodarcze, garaże wolnostojące oraz obiekty małej architektury w trakcie budowy.

Ubezpieczenie domu w budowie jest ubezpieczeniem dobrowolnym, wyjątek stanowi tzw. cesja na rzecz banku, wówczas polisa jest zabezpieczeniem udzielonego Tobie kredytu i jest wymagana przez bank. Szczegółowy zakres ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeniowych. Najczęściej zakres ten obejmuje szkody powstałe w wyniku:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego,
 • deszczu nawalnego,
 • zalania,
 • huraganu,
 • powodzi,
 • spływu wód po zboczach,
 • gradu,
 • osunięcia się ziemi,
 • zapadania się ziemi,
 • lawiny

Dodatkowo ochronę ubezpieczeniową możesz rozszerzyć o szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem, dewastacji oraz rabunku. Rozszerzeniem tym mogą zostać objęte mienie ruchome oraz stałe elementy domu jednorodzinnego.

Niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe wypłacą również odszkodowanie za zgromadzone na terenie działki, na której znajduje się budowany dom, materiały budowlane, instalacyjne lub elektryczne przeznaczone do Twojego nowego domu.

Ubezpieczenie domku letniskowego

Lubisz wypoczywać na świeżym powietrzu, w luźnej atmosferze i w dobrym towarzystwie. Coraz częściej miejscem takich spotkań są działki rekreacyjne lub ogródki działkowe i położone na nich domki letniskowe. Warto zadbać o taki domek wykupując odpowiednie ubezpieczenie.

Domek letniskowy to zamieszkany czasowo budynek, służący celom rekreacyjnym oraz budynek na terenie ogródka działkowego lub innego rodzaju działki rekreacyjnej. Ubezpieczyć można zarówno domek murowany jak i drewniany.

Nie każdy domek letniskowy możesz ubezpieczyć. Przed wykupieniem ubezpieczenia zapoznaj się dokładnie z ofertą Towarzystw Ubezpieczeniowych i przeczytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe podaje inną definicję domku letniskowego.

Abyś mógł ubezpieczyć domek letniskowy powinieneś spełnić kilka warunków. Jednym z wymogów stawianych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe jest to, aby domek letniskowy był budynkiem w rozumieniu prawa budowlanego. Musi to więc być obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Są jednak Towarzystwa Ubezpieczeniowe, które nie stosują takiego wymogu i ubezpieczą Ci domek letniskowy nie związany na trwałe z gruntem.

Przedmiotem ubezpieczenia jest określony w umowie domek letniskowy wraz ze stałymi elementami oraz mienie ruchome w tym domku od następujących zdarzeń losowych:

pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, silny wiatr, zalanie, deszcz nawalny, grad, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, upadek drzew i masztów

Dodatkowo w ramach ubezpieczenia domku letniskowego ochroną ubezpieczeniową możesz objąć mienie od szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem i rozboju.


Jeżeli jesteś zainteresowany zawarciem któregokolwiek z tych ubezpieczenia to zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą.
Przedstawimy Ci wówczas Ogólne Warunki Ubezpieczenia i odpowiemy na Twoje pytania.

Do góry
Copyright © 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone | CMS by Quick.Cms
 • Dzisiaj: 0
 • Wszystkich: 5751