Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne należą do najczęściej zawieranych ubezpieczeń w Polsce. Obejmują one ochroną pojazd, jego kierowcę oraz pasażerów nim podróżujących. Można podzielić je na dwie podstawowe grupy - obowiązkowe i dobrowolne.

Ubezpieczenia obowiązkowe

Szczególnym rodzajem ubezpieczenia obowiązkowego jest ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. Potocznie nazywane OC komunikacyjne. Jest ono uregulowane przepisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z późn. zmianami.

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, natomiast w przypadku pojazdów będących jeszcze przed rejestracją lub takich, które nie podlegają rejestracji obowiązek wykupienia polisy OC powstaje przed wprowadzeniem takiego pojazdu do ruchu. Ubezpieczeniem OC komunikacyjnym objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując ubezpieczonym pojazdem wyrządziła nim szkodę osobom trzecim. Daje ono możliwość uzyskania odszkodowania przez osoby poszkodowane od ubezpieczyciela, chroniąc w ten sposób majątek sprawcy szkody.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność do wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej, która w odniesieniu do jednego zdarzenia - bez względu na liczbę poszkodowanych - wynosi

 1. W przypadku szkód na osobie - 5 210 000 euro
 2. W przypadku szkód w mieniu - 1 050 000 euro

Ubezpieczenie OC obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz zdarzenia powstałe na terytorium państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (tj. krajów EOG, Andory i Serbii).

Umowa ubezpieczenia OC komunikacyjnego zawierana jest na okres 12 miesięcy lub krótszy w przypadkach przewidzianych w Ustawie. W razie nie wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC zgodnie z ustawowymi warunkami tego ubezpieczenia naliczana jest kara, której wysokość uzależniona jest od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia dobrowolne

Auto Casco (AC)

Jednym z dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych jest Auto Casco (AC).
Daje ono gwarancję ochrony w kraju i za granicą, gdy jesteś sprawcą szkody we własnym pojeździe lub gdy ustalenie sprawcy nie jest możliwe.

Decydując się na wykupienie takiego ubezpieczenia powinieneś zwrócić uwagę na jego zakres, wyłączenia odpowiedzialności, obowiązki ubezpieczającego, wariant likwidacji szkody, zastosowanie udziału własnego w szkodach, wykupienie amortyzacji czy upoważnienie do kierowania takim pojazdem młodego kierowcy.

Ubezpieczeniem Auto Casco objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia. Na wypłatę odszkodowania możesz liczyć jeżeli szkoda powstała w wyniku zdarzenia losowego takiego jak: upadek drzew na auto, uszkodzenia karoserii przez grad, powódź, zatopienie, pożar, wybuch. Pamiętaj jednak, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmówi Ci wypłaty odszkodowania jeżeli szkoda powstała na skutek prowadzenia pojazdu mechanicznego gdy będziesz pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub nie będziesz posiadać wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem.

Assistance (ASS)

Jest ubezpieczeniem dobrowolnym, gwarantuje udzielenie natychmiastowej pomocy w przypadku kolizji, awarii, kradzieży pojazdu lub innych wypadków losowych, które mogą wydarzyć się podczas podróży. Pomoc świadczona jest 24 godziny na dobę i może swoim zakresem terytorialnym obejmować tylko Polskę lub też zagranicę. Ubezpieczenie to występuje w kilku wariantach, które różnią się zakresem i ceną.

Większość Towarzystw Ubezpieczeniowych dodaje bezpłatny Assistance do umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub Auto Casco. Otrzymujesz wtedy ubezpieczenie ASS w zakresie podstawowym. Towarzystwo Ubezpieczeniowe zapewni Ci pomoc po kolizji pojazdu na terenie Polski pokrywając koszt odholowania uszkodzonego auta do warsztatu samochodowego.

Zakres ubezpieczenia ASS może obejmować:

 • pomoc serwisową - naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu
 • pojazd zastępczy na czas naprawy
 • pomoc informacyjną
 • pomoc podróży obejmującą zakwaterowanie w hotelu, organizację i pokrycie kosztów kontynuacji podroży
 • opiekę nad dziećmi
 • pomoc medyczną
 • organizację usługi wymiany opon

Szyby

Coraz popularniejszym ubezpieczeniem kupowanym przez kierowców staje się ubezpieczenie szyb. Wynika to stąd, że uszkodzenia czy pęknięcia szyb mogą być spowodowane nie tylko podczas ruchu pojazdu, ale także gdy samochód jest zaparkowany.
Częstą przyczyną są także szkody spowodowane przez inne osoby, gradobicie, upadek drzew czy wypadanie kamieni spod kół poprzedzającego nas pojazdu. Kupując ubezpieczenie szyb możesz mieć pewność, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe w razie pęknięcia lub stłuczenia szyby zorganizuje i pokryje koszty naprawy lub wymiany ich na nowe. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szyby boczne, szyba tylna i szyba czołowa zamontowane w ubezpieczonym pojeździe. Najczęściej ochroną nie są objęte szyberdachy, szyby panoramiczne oraz lusterka.
Ubezpieczenie szyb jest ubezpieczeniem dobrowolnym i można go kupić jako dodatek do ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub Auto Casco.

Ochrona Prawna (OP)

Będąc uczestnikiem kolizji lub wypadku drogowego może zdarzyć się tak, że oprócz pomocy lekarskiej będziesz także potrzebować pomoc prawną. Przyda Ci się wtedy ubezpieczenie ochrony prawnej. Po wykupieniu takiego ubezpieczenia wydatki związane z dochodzeniem praw przed sądem zostają przeniesione na Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które zapłaci do wysokości sumy ubezpieczenia za pomoc prawną adwokatów i radców prawnych. Z polisy ubezpieczeniowej zostaną pokryte również koszty postępowania sądowego, powołania biegłych czy tłumaczeń dokumentów.

Ubezpieczenie ochrony prawnej może się przydać w sytuacji gdy:

 • uszkodziłeś samochód po wjechaniu w dziurę na drodze, a zarządca drogi odmawia wypłaty odszkodowania
 • oddałeś samochód do naprawy, a tam nieprawidłowo wykonano usługę związaną z pojazdem lub zawyżono jej koszt
 • Twój pojazd został uszkodzony podczas holowania
 • ubezpieczyciel sprawcy źle wycenił straty jakie poniosłeś w wyniku wypadku, kolizji i wypłacił zbyt niskie odszkodowanie

Ubezpieczenie ochrony prawnej należy do grupy ubezpieczeń komunikacyjnych dobrowolnych. Można go wykupić jako rozszerzenie ochrony OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub Auto Casco.

Zielona Karta (ZK)

Zielona Karta (Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego) to ubezpieczenie obejmujące odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Polski w państwach, w których nie obowiązuje nasza polisa OC komunikacyjnego. We wszystkich Towarzystwach Ubezpieczeniowych certyfikat Zielona Karta jest drukiem ujednoliconym koloru zielonego przedzielonym na pół perforacją, która umożliwia oderwanie i wręczenie kopii poszkodowanemu. Zieloną Kartę może wykupić każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego na terenie Polski. Minimalny okres obowiązywania Zielonej Karty to 15 dni, a maksymalny 12 miesięcy.

Ubezpieczenie obowiązuje przy wjeździe na terytorium następujących państw: Albanii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Maroka, Mołdawii, Macedonii, Rosji, Czarnogóry, Tunezji, Turcji, Ukrainy.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) jest kolejnym dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Ubezpieczeniem objęty jest kierowca pojazdu i pasażerowie zgodnie z ilością miejsc w dowodzie rejestracyjnym.

Ubezpieczenie obejmuje nagłe zdarzenia wywołane przyczyną zewnętrzną, które mogą zdarzyć się nie tylko podczas wypadku czy kolizji drogowej, ale także podczas wsiadania lub wysiadania z ubezpieczonego samochodu, jego załadunku lub rozładunku czy podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy.

Ubezpieczenie NNW nie pokryje Ci kosztów naprawy samochodu. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu. Odszkodowanie zostanie wypłacone wtedy, gdy nastąpi trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć spowodowaną jazdą samochodem.


Jeżeli jesteś zainteresowany zawarciem któregokolwiek z wymienionych wyżej ubezpieczeń to zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą.
Przedstawimy Ci wówczas Ogólne Warunki Ubezpieczenia i odpowiemy na Twoje pytania.

Do góry
Copyright © 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone | CMS by Quick.Cms
 • Dzisiaj: 25
 • Wszystkich: 12023